جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اولین اقدامات علم‌الهدی در سپاه هویزه

حسین در اولین گام سپاه فلج شده ی هویزه را سر و سامان داد. مسؤولیت ها را تقسیم کرد و به نیروها آموزش های ویژه داد. چند بار به اهواز رفت و سیل امکانات لجستیکی را به هویزه سرازیر کرد.
در کمتر از یک هفته سپاه در آستانه ی انحلال هویزه را به یکی از فعال ترین و بهترین سپاه های خوزستان تبدیل کرد. مقر قبلی سپاه در جهاد سازندگی بود ولی حسین آن را به مقر بچه های کازرونی در دبیرستان ابن سینا منتقل کرد. به دلیل هجوم دشمن خبری از درس و مدرسه نبود و مدرسه ابن سینا جای مناسبی برای مقر جدید سیاه در هویزه به شمار می رفت. به لحاظ نظامی نیز این مدرسه در منتهی الیه اهویزه و به طرف خطوط دشمن قرار داشت. پشت سپاه یک استادیوم ورزشی ساخته بودند حسین مرا به عنوان مسؤول عملیات سپاه هویزه منصوب کرد و کار شناسایی دشمن به من و سیدرحیم محول شد. گاهی هم خودش با ما به شناسایی ها می آمد و از نزدیک محل استقرار دشمن را شناسایی می کرد.

منبع: کتب گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی؛ انتشارات سوره مهر