جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تا الان «مقاومت» کردید از حالا باید «استقامت» کنید

ورزش های صبحگاه حسین یک کلاس کامل بدنسازی بود. ما را به استادیوم پشت سپاه می برد و چنان می دواندمان که جانمان را به لب می رساند. برخی روزها نیز ما را به اطراف قدمگاه حضرت ابراهیم خلیل می برد و آنجا تمرین می داد. من از ورزش های او فراری بودم. با وجودی که جوان و فوتبالیست بودم، اما حقیقتش را بخواهید از دست ورزشهای صبحگاهی فرار می کردم. شب را از سیاه جیم میشدم و به خانه سید رحیم می رفتم تا ورزش نکنم یک روز که سید حسین ما را حسابی دوانده و شیره مان را در آورده بود، بچه ها شروع به غر زدن کردند و به سید حسین متلک گفتند سید حسین ایستاد و گفت:
– خسته شده اید؟!
بچه ها به شوخی گفتند:
– نه! مرده ایم!
سید حسین حرفی زد که برای من خیلی عبرت آموز و جالب بود گفت:
– از آن موقع تا حالا «مقاومت» کرده اید و از حالا به بعد باید «استقامت» بکنید. ما باید در همه ی زمینه ها توانمان را آنقدر استمرار بدهیم تا به استقامت برسیم. استقامت تكرار مقاومت است