جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

توصیف حسین از شهید اصغر گندمکار

یک روز که من، احمد خمینی (با فرزند امام خمینی اشتباه نشود)! و علم الهدی برای شناسایی به منطقه ای در حوالی مرز رفته بودیم، متوجه شدم سید حسین دارد زیر لب چیزهایی زمزمه می کند. احمد کنارش راه می رفت به او گفتم:
– چه می گوید؟
احمد گفت:
– می گوید: خدایا چند نسل باید بگذرد تا مادری مثل مادر شهید اصغر گندمکار بتواند چنین فرزندی را به دنیا بیاورد!

از تعریف علم الهدی در شگفت ماندم و فهمیدم که من هنوز اصغر را نشناخته ام. علم الهدی او را درست تر از من شناخته بود و از او تعریف می کرد.

منبع: کتب گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی؛ انتشارات سوره مهر