جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خودسازی حسین

حسین خیلی روی خودش کار کرده بود و به اصطلاح آن سال ها «خودسازی» کرده بود. مطالعات قرآنی و مذهبی خیلی خوبی داشت کما آنکه قبل از شروع جنگ در راديو اهواز سلسله بحث هایی در باب تفسير قرآن و نهج البلاغه برپا کرده بود که نوارهایش موجود است. آدم وقتی به آنها گوش می دهد متوجه می شود که آن جوان با سن کم تا چه اندازه پیشرفت کرده بود و مطالعات همه جانبه ای انجام داده بود. خیلی به آداب و احکام مقید بود. تلاش می کرد نماز را به صورت جماعت بر پا کند و خودش همه شب بلند می شد و دعا می خواند و نماز شب را بجا می آورد. روزه های مستحبی روزهای دوشنبه و پنج شنبه در دستور کارش بود. آن روزها فرمانی از امام خمینی درباره ی خودسازی نوشته شده بود. فرمانی پانزده ماده ای بود. این فرمان برای سید حسین الگو بود و سعی می کرد همه ی موارد مندرج در آن را اجرا کند. برای بچه های سپاه هویزه کلاس های آموزش قرآن و اصول عقاید گذاشت و در کنار رشد نظامی و جسمی ما، بعد روحانی و معنوی مان را تقویت کند

منبع: کتب گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی؛ انتشارات سوره مهر