جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خوزستان دین خود را به اسلام اداء کرد

شهید سید حسین علم الهدی در خاطره ای در باره این جمله امام خمینی  که «خوزستان دین خود را به اسلام اداء کرد» نقل کرد:صف اتوبوس ها در خیابان ولی عصر چشم ها را خیره می کرد مسیرشان به سمت شمال  شهر بود به جماران که نزدیک می شدند حسین علم الهدی حال دیگری پیدا کرد ظاهرش آرام بود اما آتشی در درونش  زبانه می کشید انگار خود بیش از دیگران چشم انتظار این لحظه بود عشایر خیابانهای تنگ و باریک جماران را پر کرده بودند. وارد حسینیه جماران که شدند تن صدا بالا گرفت حسین جلوتر از همه با مشت گره کرده فریاد می زد ما همه سرباز توایم خمینی گوش به فرمان توایم خمینی . یک بالکن ساده که ارتفاع آن از دو متر تجاوز می کرد به چشم می خورد در این هنگام آهنگران با صدای حزین شروع به خواندن کرد آهنگران که آرام گرفت امام وارد جایگاه شدند عشایر یک پارچه برخاستند کسانی که در صف جلو ایستاده بودند چفیه های خود را به بالا پرتاب می کردند و امام نیز با خوشروئی برایشان دست تکان می دادند جمعیت که آرام گرفت امام سخنان خود را شروع کردند آرام و مسلط حرف می زدند و فرمودند: خوزستان دین خود را به اسلام اداء نمود . پس از رفتن امام عشایر خوشحال از زیارت امام چفیه های خود را  بدست گرفتند و شروع به هلهله و پایکوبی عربی نمودند و بدین ترتیب به جهانیان نشان دادند که عشایر عرب نیز همانند دیگر اقوام ایران به امام  و اسلام پایبندند.