جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شهید آوینی درباره بنی صدر و هویزه

چه باور کنند و چه نکنند، حقیقت همین است و ما نیز نمی توانیم
آنچه را که خود به رأي العين دیده ایم انکار کنیم. اما وقتی در اولین عملیات
هویزه سخن از امدادهای غیبی به میان آمد، بنی صدر بدبخت حتی در تلویزیون
اعتراض کرد که این حرف ها منافی اراده و اختیار انسانی است و سخن او مدعای
همه آنهایی است که حقیقت جبر و اختیار را درنمی یابند.

منبع: کتاب آیینه جادو جلد ۲. شهید آوینی. صفحه ۲۷