جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نوحه آهنگران برای مادر شهید علم الهدی

بیا ای مهربان مادر                          بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                   گل سرخت شده پرپر 
بیا ای مهربان مادر                          بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                   گل سرخت شده پرپر 
بیا بنگر در این میدان نبرد کفر و ایمان است           سراسر لاله گون صحرا ز خون نوجوانان است
به صحرا بی کفن عریان همه جسم شهیدان است    یکی دستش جدا از تن یکی غلطان به خون پیکر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر
به دزفول و به اهواز و به خونین شهر و آبادان             ز نو شد کربلای تازه ای بر پا در این سامان
به کف بگرفته مردان خدا جان اندر این میدان             بیا در چهره ی  ایشان عیان نور خدا بنگر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر
به صحرای هویزه شد عزیزت اندر خون                     چه قربانی زیبایی ز خون سر رخش گلگون
بیا نعش شهیدان را ببین در ساحل کارون                  هنوز آوای تکبیر است بلند از سینه ی سنگر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر 
شهید راه ایمانم حسین آموزگار من                         ربوده عشق جانانه ز دل صبر و قرار من
ز هجرانم مگو مادر شهید پاسدار  من                      مگر من بهترم مادر ز عباس و علی اکبر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر
بگویید ای رفیقان مادر پیر فکارم را                           که تا از سوی من گوید عروس داغدارم را
مکش با دیده ی گریان تو دیگر انتظارم را                  که باشد وعده ی وصل من و تو در صف محشر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر 
حسین علم الهدایم و سرباز اسلامم                       شهادت آرزوی من ز خون پوشیده احرامم
سرافرازم که در خیل شهیدان ثبت شد نامم              به راه مکتب و قرآن گذشتم من ز جان و سر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر 
شهیدان و عزیزانی که جان خود فدا کردند                 عجب جان های پاکی را که تقدیم خدا کردند
حکیم،آن روح تقوا را چرا از ما جدا کردند                             پس از غفار درویشی چه سود از زندگی دیگر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر
کجایی اردشیر مصداری فرد فداکارم                        که در هر درد و غم بودی غمخوار و پرستارم
تو بودی پیرو خط امام ای روح ایثارم                         تو سرباز خمینی بودی و فرمان بر رهبر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر
بیا ای مادر رزمنده ی مسجد سلیمانی                    عزیزت حاتمی شد با مرادی هر دو قربانی
شهید راه حق گشتند اگر جولا و شمخانی                روند با حامد و جرقی حضور ساقی کوثر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر
بیا ای مادر دزفولی ای صدها جوان داده                   مقاوم همچو زینب بهر سختی گشته آماده
شهید تازه ات شمس و جریبان و رضا زاده                 به خون خود شناور بین کریمیان گل احمر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر 
ز هجران جلالی با دهشور اندر افغانم                      غم مرگ قدیری کرده چون دلجو پریشانم
ز نیسی و صبور افسوس به صالح زاده گریانم        خمیسی خفته اندر خون شده ور ناصری بی سر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر 
بنازم سید کریم مؤمنی آن پیر نورانی                       که مانند حبیب بن مظاهر گشت قربانی
خدا راضی بود از این سعادتمند تهرانی                    سزاوار سرافرازی شده در نزد پیغمبر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر
خداونذا به حق این شهیدان به خون خفته                به خون نوجوانانی که از ما مانده ناگفته
ز لطف خود نظر فرما به ما تا آخر هفته                    شکست قطعی صدام و بعث و دشمن کافر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر
فلک بنگر چه داغی بر دل اسلام بنهادی                         همه گلزار زهرا را تو بر باد خزان دادی
معلمی از این ماتم نبیند چهره ی شادی                         ز چشمانش بریزد خون به روی صفحه ی دفتر
بیا ای مهربان مادر                           بیا ای قهرمان پرور
که در صحرای خوزستان                    گل سرخت شده پرپر 

شاعر:حاج حبیب الله معلمی